Klub navijača Manchester United Hrvatska Konačno smo uspjeli - osnovan je klub navijača Manchester United Hrvatska...

Član mjesecaU tijeku je glasovanje za člana mjeseca travnja (aprila). Svoje glasove možete dati jednom od ponuđenih kandidata.Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01 i 11/02) Osnivačka skupština udruge Kluba navijača Manchester Uniteda, održana dana 07. travnja 2009 u Zagrebu, donijela je


S T A T U T
Kluba navijača Manchester Uniteda
'Manchester United Hrvatska'
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja te druga pitanja značajna za rad Kluba navijača Manchester Uniteda 'Manchester United Hrvatska' ( u daljnjem tekstu: Udruga).


Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Klub navijača Manchester Uniteda 'Manchester United Hrvatska'.
Skraćeni naziv Udruge glasi: KNMU 'Manchester United Hrvatska'
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i skraćeni naziv na engleskom jeziku: MUSC Croatia.
Sjedište udruge je u Zagrebu.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.


Članak 4.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika promjera 4 cm. Na pečatu je ispisan naziv Udruge, te sjedište Udruge.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge, Tajnik Udruge te drugi članovi Udruge koje oni ovlaste za zastupanje udruge.


Članak 5.

Udrugu u pravnom prometu zastupa Predsjednik i Tajnik.


CILJEVI I DJELATNOST

Članak 6.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je povezivanje i okupljanje navijača i simpatizera nogometnog kluba Manchester United.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
- organizirano okupljanje navijača Manchester Uniteda
- organiziranje posjeta nogometnim utakmicama Manchester Uniteda
- organiziranje aktivnosti radi popularizacije nogometnog kluba Manchester United
- suradnja sa nogometnim klubom Manchester United iz Engleske,
- uspostavljanje suradnje sa sličnim navijačkim klubovima te sa športskim organizacijama
- informiranje javnosti o radu udruge
- promicanje i popularizacija Kluba kroz sredstva javnog priopćavanja
- organiziranje prigodnih, dobrotvornih, zabavnih i športskih priredbi, javnih tribina, i dr.

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim statutum, a posebno:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima
- pisanim izvješćima na Skupštini
- putem sredstava javnog priopćavanja


ČLANOVI UDRUGE

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta te svaka maloljetna osoba, ali bez prava odlučivanja.
Članstvo može biti redovito i počasno.
Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 10.

Osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redoviti članovi Udruge potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 11.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Upravni odbor Udruge određuje godišnji iznos članarine.


Članak 13.

Prava i obveze članova su:
- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge
- biti informirani o radu Udruge,
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (samo redoviti članovi)
- plaćanje godišnje članarine
- poštovati odluke tijela Udruge,
- poštovati odredbe Statuta,

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupanjem,
- isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana od dana dostave odluke podnijeti prigovor Skupštini Udruge. Skupština je dužna odlučiti o prigovoru u roku od 30 dana računajući od dana dostave prigovora.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.


TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge su:
- Skupština
- Upravni odbor


SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi udruge


Članak 17.

Skupština Udruge može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake dvije godine.
Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu.
U odluci kojom se saziva Skupština Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje petnaest dana prije dana zasjedanja.
Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili pet redovitih članova Udruge.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine te su pritom obvezni predložiti dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.


Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, odnosno u njegovoj odsutnosti Tajnik Udruge. U odsutnosti predsjednika Udruge i Tajnika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će  predsjedavati sjednicom Skupštine.


Članak 19.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
- priprema i donosi Statut i druge opće akte Udruge,
- bira i razrješava predsjednika i ostale članove Upravnog odbora,
- donosi financijske izvještaje,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
- odlučuje o raspodjeli imovine Udruge
- daje smjernice za rad udruge
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge
- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
- donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili statutom.

Članak 20.

Skupština punovažno odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju da statutum nije određena posebna većina.


UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čine 4 člana – predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik, koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.

Članak 22.

Upravni odbor:
- saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
- izvršava odluke Skupštine,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
- odlučuje o isključenju iz članstva,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
- vodi popis članova Udruge,
- odlučuje o visini godišnje članarine.

Članak 23.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.  

Članak 24.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje dvije godine.

Članak 25.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
- na vlastiti zahtjev,
- ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
- ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili pet redovitih članova Udruge.


Članak 26 .

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od jedne godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.
Tajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
Tajnik Kluba vodi Registar članova.
Tajnik Kuba je također ovlašten predstavljati i zastupati Udrugu.
U odsutnosti predsjednika Kluba zamjenjuje ga tajnik Kluba.
Tajnika Kluba bira Skupština .
Mandat Tajnika traje dvije godine.

Članak 27.

Blagajnik obavlja poslove i zadaće koje se odnose na materijalno-financijsko i knjigovodstveno poslovanje Kluba te uz to vezano provodi zadaće koje mu Predsjednik Kluba stavi u obvezu.
Blagajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
Blagajnika Kluba bira Skupština .
Mandat Blagajnika traje dvije godine.

Članak 28.

Dopredsjednik Udruge obavlja sve zadaće koje mu povjeri Upravni odbor, a posebno je zadužen za izradu izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge kao i o uspostavljanju suradnje sa sličnim navijačkim klubovima i športskim organizacijama te o informiranju javnosti o radu udruge.
Dopredsjednik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
Dopredsjednika Kluba bira Skupština .
Mandat Dopredsjednika traje dvije godine.


IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 29.

Imovinu udruge čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.


Članak 30.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanjem djelatnosti udruge u skladu sa zakonom.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Skupština.

Članak 31.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Skupština.

Članak 32.

Udruga je neprofitna organizacija.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća sukladno propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Udruge sastavlja Blagajnik Udruge, a Predsjednik Udruge ga podnosi Skupštini na razmatranje I prihvaćanje.


PRESTANAK UDRUGE


Članak 33.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova Skupštine.


Članak 34.

U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj
udruzi, sukladno odluci Skupštine.


INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 35.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.
Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju putem službene stranice Udruge koji im se dostavlja svake godine.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu državne uprave.


 


Klub navijača "Manchester United Hrvatska" službeno je osnovan odnosno priznat od Republike Hrvatske, 26.05.2009.

Manchester United je službeno priznao Klub navijača "Manchester United Hrvatska" 14.08.2012.

Sjedište kluba navijača nalazi se u Zagrebu, Sv. Roka 30.

Skraćeni naziv kluba navijača je KNMU "Manchester United Hrvatska" , a skraćeni naziv na engleskom jeziku je MUSC Croatia.

Upis je izvršen pod registarskim brojem 21006874 te od dana priznanja klub navijača Manchester Uniteda stjeće svojstvo pravne osobe.

Klub navijača Mancehster Uniteda "Manchester United Hrvatska" djeluje na području Republike Hrvatske radi ostvarivanja slijedećih djelatnosti: organizirano okupljanje navijača Manchester Uniteda, organiziranje posjeta nogometnim utakmicama Manchester Uniteda, organiziranje aktivnosti radi popularizacije nogometnog kluba Manchester United te sve ostale djelatnosti koje su navedene u članku 7. statuta.

Za zastupanje Kluba navijača Manchester Uniteda "Manchester United Hrvatska" ovlašteni su:

Tomislav Mladenović-predsjednik, Marko Šiljeg-dopredsjednik te Mario Čuvalo-tajnik.

U upravnom odboru nalaze se još : Tomislav Tadić-blagajnik, Nino Stepinac, te Maja Elez

 

Službeni grb udruge Nakon dugoročnog dogovaranja u vezi službenog grba udruge konačno smo dobili i finalnu verziju. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u ovom projektu od samih ideja do same izrade.

Pogodnosti

 

1. članska iskaznica  
 
2. razna okupljanja  
 
3. organizirani odlasci na utakmice u Manchester 
 
3. kupnja karata za domaće utakmice Manchester Uniteda - isključivo Premiership po cijeni od 400 kuna 
 
4. sve ostale ulaznice se također mogu nabaviti ali po cijenama od 600-1500 kuna 
 
5. kupnja Unitedovih artikala po povoljnim cijenama 
 
6. popust od 10% u svim dućanima "Hervis Sports" na iznos veći od 200 kuna
(ne na već sniženu robu) 
 
7. članstvom je automatski osiguran ulazak u bubanj za izvlačenje nagrada na kraju svake sezone
(1.dres Uniteda, 2. majica Uniteda, 3. privjesak Uniteda  itd...)
 
 
 
NOVI ČLANOVI
 

Da bi postali član Kluba navijača Manchester Uniteda 'Manchester United Hrvatska' potrebno je 

uplatiti godišnju članarinu (50kn) i ispuniti zahtjev za učlanjenje,

Članstvo traje godinu dana od dana vašeg učljanjenja

>>download zahtjeva za učlanjenje<<

  

nakon uplate u banci/pošti, skenirati ili kvalitetno i vidljivo fotografirati potvrdu uplate i zajedno sa ispunjenim zahtjevom poslati na mail Kluba 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

ako plaćate internet bankarstvom onda potvrdu uplate (u pdf formatu) sa ispunjenim zahtjevom za učlanjenje pošaljite na gore već navedeni mail Kluba

UPLATE IZ INOZEMSTVA - potrebno je uplatiti 10% više
jer toliko iznosi provizija koju mi kao Klub plaćamo, dodatno nas pitajte 

možete i poštom poslati kopiju uplatnice i zahtjev na adresu tajnika kluba navijača: 

Mario Čuvalo
Sv. Roka 30
10 000 Zagreb


 

 Podaci za internet bankarstvo:

Erste banka KNMU MANCHESTER UNITED HRVATSKA

IBAN: HR5524020061100670454 MODEL: 00

POZIV NA BROJ: Vaš datum rođenja poput ovog primjera 01011980

NAPOMENA: Vaše prezime, ukoliko je moguće staviti napomenu

 Kako ispuniti uplatnicu?

   
Članovi koji su već učlanjeni...

Članovi koji su već učlanjeni u naš klub navijača ne moraju ponovno slati ispunjene zahtjeve već je dovoljno da kada uplate, da nas samo obavijeste mailom uz naglasak da produžuju i pošalju potvrdu uplate.
ZSIGN designs